Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Sionskerk in Veenendaal

De Sionskerkgemeente  is een levendige kerkelijk hervormde gemeente in het zuiden van Veenendaal voor de wijken Petenbos en Franse Gat. We vormen een onderdeel van de hervormde gemeente  en maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Meer informatie Contact opnemen

UPDATE 8 september 2020    CORONA AANPASSINGEN   

In de Sionskerk klinkt tijdens de komende erediensten geen gemeentezang

en worden veel activiteiten  stopgezet……!

Vanwege verscherpte maatregelen van de overheid èn adviezen van de PKN is besloten dat voorlopig tijdens de erediensten in de Sionskerk door de gemeente niet gezongen zal worden.  Veenendaal valt onder de veiligheidsregio Utrecht; in dit gebied geldt de hoogste risico-code!      De Veiligheidscoördinator van de gemeente Veenendaal gaf het advies: Zing niet! Ook het advies van de PKN is: Niet doen! Het is een moeilijk besluit, want we willen de lofzang zo graag gaande houden! Hoe jammer het ook is, we volgen de richtlijn van de PKN: m.i.v. van zondag 4 oktober wordt er door de gemeenteleden niet gezongen. Vanaf het begin van de corona-periode hebben we het beleid en de richtlijnen van de PKN gevolgd. Wel vragen we de muziekgroep medewerking te verlenen.

Wat betekent dit voor ons als gemeente?

Jeugdactiviteiten: de PKN zegt: “Kerkelijke huwelijksinzegeningen, ….. enz. blijven uitgezonderd van de (aangescherpte) landelijke maatregelen van de overheid, net zoals bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar”. Dat betekent dat de clubs, de Kinderkerk, Cornerstones, de Base en de geloofs-gesprekken, gewoon door kunnen gaan. Omdat er geen aanmeldingen zijn voor de voortgezette catechese ligt dat momenteel stil.

Pastoraat: ouderlingen, bezoekzusters, bezoekbroeders en de dames van de HVD zijn vrij om wel/geen bezoeken af te spreken. Wel vragen we aandacht voor gemeenteleden die uitzien naar pastoraal contact. Ga bij hen gerust op bezoek, maar liever niet in tweetallen.

Gebruik van de Ark en de kelder door ondermeer Bijbelkringen, Vrouwenochtenden, HVD, Ouderenmiddagen, Creatieve middagen, Vergaderingen, Verjaardagen en het Open Huis op vrijdagmiddagen: de kerkenraad is van oordeel dat alle bijeenkomsten in de Sionskerk, behalve kerkdiensten, jeugdwerk en geloofsgesprekken, m.i.v. 5 oktober niet meer in het kerkgebouw mogen plaatsvinden. Dit alles op basis van het advies van de PKN. Ook adviseert de PKN vergaderingen uit te stellen of digitaal te laten plaatsvinden.   https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-na-nieuwe-coronamaatregelen/

De kerkgangers wordt geadviseerd om bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mond-kapje te dragen. De kerk is geen publieke ruimte, maar wel vergelijkbaar met openbare ruimtes.

Medewerkers bij de erediensten gaan voor en na de eredienst in elk geval wel een mondkapje dragen. Omdat er voldoende afstand is bij de zitplaatsen is tijdens de dienst het dragen van een mondkapje niet nodig.

Jeugdactiviteiten tijdens de eredienst  

Tijdens de kerkdienst gaan de jeugdactiviteiten ( oppas,kinderkerk en cornerstones ) gewoon door. De kinderen voor de kinderkerk gaan niet mee de kerk in maar rechtstreeks naar de kinderkerk.

 

Is dit alles nu wel nodig?

Helaas wel! Verschillende kerkelijk meelevende leden van onze gemeente zijn preventief in quarantaine gegaan. Laat dit voor ons een waarschuwing zijn om niet lichtvaardig te denken over besmetting met het corona-virus!

Gerard Prins, voorzitter kerkenraad


AVONDMAALSVIERING


Bij de komende viering van het Heilig Avondmaal zullen de avondmaalgangers niet uitgenodigd
worden aan tafel te komen. Ambtsdragers zullen (voorzien van mondkapje en handschoenen)
door de vrije banken lopen en brood en wijn (in bekertjes) aanbieden.

VANAF ZONDAG 6 SEPTEMBER WEER MIDDAGDIENSTEN


Bij de uitbraak van het coronavirus besloot de kerkenraad voorlopig geen middagdiensten te
houden, behalve wanneer er een centrale dienst in de Sionskerk plaatsvond. We zijn nu een aantal
maanden verder en de kerkenraad acht het verstandig om de middagdiensten te hervatten. Dat
vraagt wel inzet van vrijwilligers, kosters en ambtsdragers:
- Alle banken moeten na de morgendienst gereinigd worden, want besmettingsrisico’s
moeten voorkomen worden. Er bestaat de mogelijkheid dat aerosolen bij het zingen en
praten op de banken zijn gekomen. We verwachten dat de reiniging wordt verricht door
vrijwillig(st)ers samen met broeders die in de ochtenddienst gastheer zijn……
- Tussen de diensten moet volop gelucht worden. Dan staan alle buitendeuren open en
moet er een oogje in het zeil gehouden worden tussen 11.30 uur en 16.30 uur. We vragen
mannelijke vrijwilligers die één keer in de zes weken van 11.30-14.00 uur of van 14.00 -
16.30 uur een oogje in het zeil willen houden, want we kunnen de kerk niet met open
deuren onbeheerd laten! Opgave bij kerkrentmeester Dick Roodbeen op telefoonnummer
0318-526051 of via zijn emailadres deprood@gmail.com.
- In de middagdiensten moeten de kerkgangers gebruik maken van hun eigen Bijbel, psalm-
en liedboek. Er is geen liturgie op papier. Ook is er geen medewerking van de muziekgroep
en solisten. Voorgangers wordt gevraagd het aantal te zingen liederen te beperken tot de
duur van maximaal 13 minuten (PKN-norm voor de Sionskerk), zodat alle liederen begeleid
door het orgel gezongen kunnen worden.
- Voor de middagdienst moet u zich (net als voor de morgendienst) aanmelden!

 


KRINGEN EN GROEPEN IN CORONATIJD BIJ U THUIS OF..... IN DE SIONSKERK

 


In de Sionskerkgemeente is een groot aantal kringen en groepen die zich met allerlei onderwerpen
bezighouden. Met Bijbelonderzoek, gesprekken daarover, gebedsmomenten, enz. versterken ze
elkaar in het geloof.
Nu de coronapandemie nog steeds niet is uitgewoed, en we als gemeente op afstand bij elkaar
komen, is het sociale aspect van deelname aan een kring of groep juist belangrijk.
Diverse kringen en groepen houden hun bijeenkomsten in de thuisomgeving; dat is vertrouwd en
gezellig. Maar door de coronamaatregel om 1.5 meter afstand tot elkaar te houden zijn de
mogelijkheden van bijeenkomsten in huis sterk afgenomen.
Daarom wijst de kerkenraad u op de mogelijkheid om gebruik te maken van de vergaderruimten in
de Ark van de Sionskerk.
Wilt u een zaal bespreken? Neem dan contact op met kerkrentmeester Dick Roodbeen. Hij kan
uitleggen onder welke voorwaarden het mogelijk is daar te vergaderen en/of Bijbelkring te
houden. Zijn telefoonnummer is 0318-526051.


DE KERK BLIJFT OP VRIJDAGMIDDAG OPEN


Al meerdere maanden is de Sionskerk op vrijdagmiddag van 13.30-15.30 uur open. Bezoekers
kunnen in de kerk plaatsnemen en voor zichzelf mediteren. Er is in de kerk plaats bij twee tafels:
op de ene tafel staat de “gebedsbox” waarin gebedspunten gedaan kunnen worden en op de
andere tafel staan waxinelichtjes die aangedaan kunnen worden. In de hal wordt u een kopje

koffie of thee aangeboden. Is voor u kerkbezoek op zondag nog “een brug te ver”? Loop dan eens
op vrijdagmiddag ongedwongen de kerk binnen. Velen gingen u al voor!

Namens de kerkenraad, Gerard Prins, voorzitter

 

 

 

 

Informatie i.v.m. het coronavirus 

Ik zal met vreugde in het huis des HEEREN gaan.

Als kerkenraad zijn we blij dat we per 1 juli als Sionskerkgemeente weer mogen samenkomen met 100 kerkgangers per dienst. Wij kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten in de Sionskerk.

morgen en middagdiensten:

Het gebruikersplan (waartoe de overheid verplicht) wat gehanteerd wordt is getiteld: "'Behoedzaam vieren van het geloof"' 

Als alle gemeenteleden weer naar de kerk willen is er voor ieder maar eenmaal per 4 zondagen plaats. Voor de inschrijving hanteren we daarom 2 aanmeldperiodes;

 1. De eerste periode is van maandag 09.00 uur tot 24.00 uur. We vragen u zich maximaal 1 maal per 4 zondagen in te schrijven.
 2. Vanaf dinsdag 00.01 uur is de inschrijving vrij en kan ieder zich inschrijven zolang er plek is, ongeacht hoe vaak u al geweest bent.

Aanmelden kan via deze link:  http://www.kerkdienstaanmelden.nl  waarna u een bevestigingsmail ontvangt.

Als u niet digitaal kunt aanmelden, vraagt u dan om hulp van een familielid of kennis. Lukt dat niet, dan kunt u één van de volgende nummers bellen: 0318-526051 // 0318-521217 // 06-51374922 // 06-16106570. Voor u worden dan alle gegevens alsnog ingevuld

U kunt, indien de dienst vol zit, wel uw kinderen aanmelden voor de kinderkerk of Cornerstones

Als u bij de kerk komt, geldt de volgende procedure:

De kerkdienst:

Kinderoppas, kinderkerk en Cornerstones:

Na afloop van de dienst wachten de kinderen in de hal op hun ouders

Wegbrengen van kinderen naar de oppas

één ouder brengt via de buitenkeldertrap het kind(eren) en verlaat de kelder via de nooduitgang aan de Adriaan van Ostadelaan.

Ophalen van kinderen na de dienst

precies andersom!

Zijn er beperkingen?

De overheid adviseert ouderen vanaf 70 jaar niet naar plaatsen te gaan waar veel mensen samenkomen. De kerkenraad wijst iedereen op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. We kunnen ons voorstellen dat u verlangt naar contact met gemeenteleden, maar altijd geldt de 1.5-meter afstand! Wat zou het fijn zijn als gezinnen na de dienst rondkijken en een alleengaande uitnodigen om mee te gaan om een kopje koffie te drinken. Zo wordt een stukje eenzaamheid weggenomen…… Laten we omzien naar elkaar!

GEZEGENDE DIENSTEN TOEGEWENST

Met een hartelijke groet, Gerard Prins, voorzitter kerkenraad

 

 

 

Collecte nu ook via App Appostel

Nu we op zondag niet als gemeente samen kunnen komen vanwege het coronavirus, brengen we graag nog even de collecte onder uw aandacht.

De collecte overmaken kunt u via de diverse IBAN bankrekeningnummers overmaken.
1e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal
2e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal
3e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. Hervormde Gemeente Veenendaal

Om het u makkelijker te maken kunt u ook de collecte regelen via de Kerkgeld app van SKG.

Hoe werkt de App Appostel

 1. Download de app eenvoudig via de App Store of Google Play store (zoek op Kerkgeld).

Installeren kan ook door onderstaande QR code te scannen

 

 1. In de zoekbalk zoekt u op ‘Veenendaal’
 2. U kunt nu kiezen: Her. Gem. Veenendaal
 3. Nu moet u uw account gegevens invullen:
  • Bestelt u regelmatig cllectebonnen of geeft u een gift/ Kerkbalans via de website , dan heeft u al een account waarmee u kunt inloggen. Gebruik dan die inloggegevens.
  • Heeft u ng geen account, dan kunt u dat via deze app zelf aanmaken
 4. Belangrijk: om te kunnen geven voor de collectes moet u eerst tegoed opwaarderen
  • Ga naar “Mijn account” onderaan in de app
  • Tik op  “Tegoed
  • Tik op “Opwaarderen
  • Waardeer nu uw tegoed op door middel van een betaling via iDeal.
 5. Om te geven voor de collectes tijdens de erediensten tikt u op de groene knop met het hartje
 6. Kies om te geven voor de gebruikelijke collecte (bovenste optie) of voor de zendingsbus
 7. Tik op “Gift” (knop met het hartje)
 8. Nu kunt u per collecte aangeven hoeveel u wilt geven
 9. Klik op volgende onderaan het scherm
 10. Bevestig uw gift door op de blauwe knop “Gift geven” te tikken

 

Achtergrond

De AK heeft besloten deze app te gebruiken als tijdelijke oplossing nu we niet fysiek bij elkaar komen. Er zijn diverse alternatieven bekeken, waaronder Tikkie en betaalverzoeken, maar in alle gevallen worden er (in verhouding) hoge transactiekosten verrekend. Via deze App Appostel en het werken met ‘tegoeden’ zijn de transactiekosten het laagst, wat uiteindelijk de collecte en de bestemming daarvan ten goede komt. We danken u alvast voor uw financiële bijdrage. 

 

LIVESTREAM SIONSKERK 

click op onderstaande link

 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520834/embed

Sionskerk

A. van Ostadelaan 78
3904 TL Veenendaal
Route berekenen

Sionskerk Veenendaal

volg ons op Facebook

De Sionskerk is actief op Facebook. Blijf op de hoogte van feitjes, weetjes en meldingen.

Activiteiten

Activiteiten voor jong en oud. Van Kinderkerk tot ouderencontactmiddag.

Themadiensten

In de Sionskerk willen we regelmatig aandacht schenken aan de geloofsleer.

Diensten mee- of terugluisteren

(Meeluisteren alleen mogelijk tijdens een dienst)

Kenmerkend Sionskerk

Wat is kenmerkend voor de Sionskerk?

Kaart Sionskerk Veenendaal
Ds.Hoogendam - Sionskerk Veenendaal

Ds. P. Hoogendam

Sinds 2012 is de predikant van de Sionskerk Veenendaal, Ds. P. Hoogendam. Daarvoor was hij predikant in Bergschenhoek.

Meer informatie

Gelegen in het zuiden van Veenendaal

Binnen de wijken van het “Franse Gat” en het Petenbos in het zuiden van Veenendaal.

Sionskerk nieuwsbrief

We versturen trouw iedere week een nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Agenda

Voor clubtijden, themadiensten of bijv. gebedsdiensten.

Vervoer naar de kerk

Indien nodig kunt u een beroep doen op de kerkauto.

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Meditaties

Regelmatig plaatst iemand binnen de Sionskerk een meditatie op de website. Zo kunt u bijvoorbeeld naast de kerkbode ook gemakkelijk meditaties op uw telefoon, laptop of tablet lezen.

Rust voor je ziel - Matt. 11:25-30, Psalm 62 en 103

...Vakantie levert hopenlijk rust op voor je lichaam en geest, maar hoe is het met de rust van je ziel? Alleen Christus geeft die als we tot Hem komen, het van Hem vragen en ontvangen en van Hem leren....

Geschreven door:

Ds. A.T. van Blijderveen

Veenendaal

Balsemen (Mattheüs 26: 6–13)

...De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet, is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt, is het centrum van dit Bijbelgedeelte....

Geschreven door:

P. Hoogendam

Veenendaal

Kerkdiensten

Bekijk de aankomende kerkdiensten van de Sionskerk.

Bekijk de kerkdiensten in andere wijken

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: