Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Kerkenraad

Contactgegevens

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (=moderamen) bestaat uit vier personen. Dit zijn:

Ouderling G.G. Prins, voorzitter,
Bilzekruid 4,
Mail: ggprins83@gmail.com,
Tel: 0318-526493

Ouderling C. van den Heuvel, scriba
Middellaan 9, 3904 LD Veenendaal
Mail: scriba.sionskerk@hgv-kb.nl
Tel. 06 51530011

Ds. P. Hoogendam, wijkpredikant,
Varenmos 17
E-mail: p.hoogendam@solcon.nl,
Tel: 0318-701314

Ouderling-kerkrentmeester A. Bezemer, adjunct-lid
Moerasmas 3
E-mail: ad@bezemerpos.nl
Tel: 0318-521217

Taken kerkenraad

De Hervormde Gemeente Veenendaal heeft 7 wijkgemeenten. Onze wijkgemeente komt bijeen in de Sionskerk. Elke wijkgemeente heeft een eigen kerkenraad. De taak van de wijkkerkenraad is het leiding geven aan de wijkgemeente.

Daarbij gaat het vooral om:

Dit werk gebeurt vanuit drie ambten: predikant, diaken en ouderling. Sommige ambtsdragers vervullen speciale taken zoals ouderling-kerkrentmeesters, jeugdouderlingen, het scribaat (de kerkelijke term voor secretaris) en de preses (voorzitter).

Interne structuur

De kerkenraad werkt volgens het model van taakgroepen, met een grote kerkenraad die veel taken delegeert aan de kleine kerkenraad en aan commissies of taakgroepen. De grote kerkenraad telt ruim 20 leden en richt zich op de beleidsmatige zaken en doet de benoemingen van personen. De kleine kerkenraad (7 mensen) draagt zorg voor de dagelijkse zaken en de beleidsvoorbereiding. In de kleine kerkenraad zijn de belangrijkste taakgroepen uit de gemeente vertegenwoordigd. Dit gaat om:

Elk van deze taakgroepen draagt zorg voor beleidsvoorbereiding en uitvoering op eigen terrein. Werk wordt dus zoveel mogelijk gedelegeerd naar mensen die er direct bij betrokken zijn. Hierdoor hebben ambtsdragers ook zoveel mogelijk tijd beschikbaar voor hun eigenlijke taak. Het moderamen (dagelijks bestuur) bereidt de vergaderingen voor.

Vanuit elke kerkenraad worden drie ambtsdragers afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad. Zie daarvoor de website van de Hervormde Gemeente. De Algemene Kerkenraad is de vergadering van daartoe aangewezen ambtsdragers uit alle wijken. Hier wordt het beleid voor de centrale gemeente bepaald en wordt zorg gedragen voor de vermogensrechtelijke zaken (kerkrentmeesterlijk en diaconaal). Op deze manier blijven alle wijken ook met elkaar verbonden.

In de wijkgemeente fungeren nog vele andere commissies zoals de HVD (Hervormde VrouwenDienst), de evangelisatiewerkgroep (die de gemeente stimuleert actief te zijn als getuige van Christus met daden en woorden), de wijkcommissie ‘De helpende hand’ (praktische hulp), de commissie bloemengroet en twee thuisfrontcommissies (voor zendingsechtparen). Bij het kringwerk, het jeugdwerk en de geloofsgesprekken wordt uiteraard ook onderling overleg gevoerd over de voortgang van dit werk.

Voor pastorale zorg is de wijkgemeente Sionskerk opgedeeld in 12 secties. Elke sectie heeft een of meer pastorale bezoekmedewerkers, van wie een sectieouderling of bezoekzuster/-broeder het aanspreekpunt is, een dame van de HVD (Hervormde Vrouwen Dienst) en een diaken. Verdere gegevens zijn op de website te vinden onder Pastoraat. Kerkenraadsleden en bezoekbroeders/zusters worden in een kerkdienst bevestigd, waarbij ze onder andere de geheimhouding beloven voor dit werk. Alle andere vrijwilligers ondertekenen schriftelijk een geheimhoudingsverklaring.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: