Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Pastoraat

Pastoraat is het in de Naam van Jezus omzien naar elkaar. Dat is een opdracht voor iedereen. Als leden van de christelijke gemeente zien we naar elkaar om. Daarnaast hebben de ouderlingen, bezoekzusters – en broeders, de pastorale werkers en de predikant een eigen pastorale taak.

In het pastoraat zijn we elkaar tot hulp en voeren we met elkaar het geloofsgesprek. Dat gebeurt met name als gemeenteleden in bijzondere omstandigheden verkeren, zowel in verdrietige als in vreugdevolle. Hieronder wordt aangegeven hoe het pastoraat in onze gemeente vorm krijgt.

Contactpersoon pastoraat

Coördinatie vindt op twee niveaus plaats. Allereerst is de gemeente ingedeeld in 12 secties. Per sectie is er een bezoekteam, bestaande uit twee personen (ouderling, bezoekbroeder of bezoekzuster). Zie elders voor de indeling van de secties. Niet in elk team is er een ‘sectieouderling’. De helft van de bezoekteams bestaan uit een bezoekbroeder en een bezoekzuster die zelfstandig zorg dragen voor pastoraal bezoek in deze sectie. U kunt altijd contact met hen opnemen als u een gesprek wilt of iets met hen wilt delen.

Voor specifieke pastorale zorg kunt u contact opnemen met onze wijkpredikant Ds. P. Hoogendam, een van de pastorale werkers, ds. Van Blijderveen en kerkelijk werker den Toom of met ouderling Wim Nijland. Daarbij denken wij aan zaken als opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis, ernstige ziekte of crisissituaties. Ook stellen wij contact op prijs als het gaat om het laten doen van voorbede in de kerkdienst en de vermelding hiervan in het kerkbode. Ook aan de pastorale werkers kunnen geboortes, huwelijken en jubilea worden doorgegeven. Wij waarderen het zeer als u ons rechtstreeks informeert, zeker als het gaat om opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis.

Contactgegevens:

Ds. P. Hoogendam., E-mail  p.hoogendam@solcon.nl  en tel. 0318-701314.
Bij afwezigheid: br.Hans van Dam, tel. 06-51403718.

Pastoraal werkers:

Ds. A.T. van Blijderveen; mail: dsvanblijderveen@gmail.com; tel. 0318-306247 
Kerkelijk werker Ds Paul Zeedijk; mail: kerkelijkwerker@sionskerkveenendaal.nl   tel. 06-13757401

Vormen van pastoraat

Pastoraat wordt vaak in verband gebracht met het huisbezoek. Uiteraard kent ook onze wijkgemeente het huisbezoek, maar er zijn meerdere (georganiseerde) vormen van pastoraat in onze gemeente. Hieronder wordt een overzicht gegeven.

Pastoraal huisbezoek

Het huisbezoek is de ‘klassieke’ vorm van pastoraat. Meestal werken wij in tweetallen en wordt u thuis bezocht. Met u spreken we over uw persoonlijke situatie, uw geloofs- en gemeenteleven. Met u wordt gebeden en Bijbel gelezen. Het huisbezoek is nadrukkelijk bedoeld om u te bemoedigen in het geloof, om samen te zoeken naar God en Zijn plan met ons leven.

Pastoraat aan ouderen en zieken

Ouderen in de gemeente (75+ jaar) worden bezocht door ds. A.T. van Blijderveen. Kerkelijk werker Ds Paul Zeedijk en ds. P. Hoogendam leggen met name bezoek af bij ziekte en overlijden.

De verdeling 75+ is als volgt gemaakt. Sectie 1 t/m 5 vallen onder verantwoordelijkheid van Ds. van Blijderveen en 6 t/m 12 onder kerkelijk werker Ds Paul Zeedijk. Sectie-straat indeling kunt u onder aan deze pagina vinden.

Aanvullend pastoraat

In de Sionskerk wordt er Aanvullend Pastoraat aangeboden.

Een aantal gemeenteleden is beschikbaar voor extra pastorale zorg en aandacht wanneer er sprake is van moeilijke omstandigheden. Iemand kan bijvoorbeeld te maken hebben met problemen zoals:

• rouw- en verliesverwerking

• relatie- of gezinsproblemen

• echtscheiding of dreiging daarvan

• eenzaamheid of depressieve gevoelens

• burnout of ziekte

• moeilijkheden in de werksituatie

• vragen rond identiteit

Het Aanvullend Pastoraat ondersteunt het pastorale werk dat door predikant, kerkelijk werker en wijkteams wordt gedaan. Dit wordt dus niet overgenomen maar aangevuld wanneer er – tijdelijk – behoefte is aan intensieve of specifieke begeleiding. Het Aanvullend Pastoraat is niet bedoeld om professionele hulpverlening te vervangen. In sommige situaties kan, zo nodig, samen met u toegewerkt worden naar een doorverwijzing. Ook kan Aanvullend Pastoraat geboden worden naast professionele hulpverlening, waarbij dan vooral het pastorale aspect de nadruk krijgt. Wie zijn de mensen van het team? De gemeenteleden van het Aanvullend Pastoraat zijn voor deze taak toegerust. Zij hebben geheimhoudingsplicht, om de vertrouwelijkheid van de gesprekken te waarborgen.

Hoe kunt u hen benaderen?

Als u (en ook jij!) denkt dat begeleiding vanuit het Aanvullend Pastoraat wellicht iets voor u zou kunnen zijn, kunt u dat aangeven bij de predikant, de kerkelijk werker of uw ouderling/bezoekbroeder(zuster). Dat kan tijdens een (huis)bezoek of u belt/mailt hen. Zij nemen dan contact op met de coördinator en deze kijkt of de hulpvraag passend is en wie het beste met u een eerste afspraak kan maken. U wordt dan door deze persoon benaderd. Ook kunt u voor uzelf (of eventueel namens een ander) een mail sturen naar aanvullendpastoraat@sionskerkveenendaal.nl. De coördinator zal u dan bellen of mailen en u in contact brengen met een van de medewerkers.

Hervormde vrouwendienst (HVD)

Aan elke sectie zijn enkele HVD-dames verbonden. Zij bezoeken gemeenteleden die zich nieuw in de wijk vestigen, ouderen rond hun verjaardag, gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis komen en in andere bijzondere situaties. Ook werkt de HVD mee aan de ouderenactiviteiten binnen de gemeente.

 

Indeling pastorale secties

De wijkgemeente is verdeeld in 12 secties van elk ongeveer 70 pastorale eenheden. Deze worden bezocht door pastorale teams, bestaande uit een ouderling en een bezoekbroeder of bezoekzuster, of door een team van een bezoekbroeder en een bezoekzuster. Naast een aantal straten binnen de wijkgrenzen van de Sionskerk heeft elk team ook een aantal gemeenteleden die buiten de geografische wijk wonen of zelfs buiten Veenendaal die het lidmaatschap van onze wijkgemeente kozen. Minimaal eens in de twee jaar wordt een bezoek afgelegd; op verzoek kan dit vaker plaatsvinden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren


SECTIEINDELING EN PASTORALE TEAMS VANAF jANUARI 2024

 

 

CLICK OP ONDERSTAANDE LINK OM TE ZIEN WELKE PASTORALE MEDEWERKER IS GEKOPPELD AAN UW WOONADRES.

/src/Frontend/Files/userfiles/files/Sectieindeling%20per%20straat%20per%20januari%202024(1).pdf

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: