Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Pastoraat

Pastoraat is het in de Naam van Jezus omzien naar elkaar. Dat is een opdracht voor iedereen. Als leden van de christelijke gemeente zien we naar elkaar om. Daarnaast hebben de ouderlingen, bezoekzusters – en broeders, de pastorale werkers en de predikant een eigen pastorale taak.

In het pastoraat zijn we elkaar tot hulp en voeren we met elkaar het geloofsgesprek. Dat gebeurt met name als gemeenteleden in bijzondere omstandigheden verkeren, zowel in verdrietige als in vreugdevolle. Hieronder wordt aangegeven hoe het pastoraat in onze gemeente vorm krijgt.

Contactpersoon pastoraat

Coördinatie vindt op twee niveaus plaats. Allereerst is de gemeente ingedeeld in 12 secties. Per sectie is er een bezoekteam, bestaande uit twee personen (ouderling, bezoekbroeder of bezoekzuster). Zie elders voor de indeling van de secties. Niet in elk team is er een ‘sectieouderling’. De helft van de bezoekteams bestaan uit een bezoekbroeder en een bezoekzuster die zelfstandig zorg dragen voor pastoraal bezoek in deze sectie. U kunt altijd contact met hen opnemen als u een gesprek wilt of iets met hen wilt delen.

Voor specifieke pastorale zorg kunt u contact opnemen met onze wijkpredikant Ds. P. Hoogendam, een van de pastorale werkers, ds. Van Blijderveen en kerkelijk werker den Toom of met ouderling Wim Nijland. Daarbij denken wij aan zaken als opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis, ernstige ziekte of crisissituaties. Ook stellen wij contact op prijs als het gaat om het laten doen van voorbede in de kerkdienst en de vermelding hiervan in het kerkbode. Ook aan de pastorale werkers kunnen geboortes, huwelijken en jubilea worden doorgegeven. Wij waarderen het zeer als u ons rechtstreeks informeert, zeker als het gaat om opname in en thuiskomst uit het ziekenhuis.

Contactgegevens:

Ds. P. Hoogendam., E-mail  p.hoogendam@solcon.nl  en tel. 0318-701314.
Bij afwezigheid: br. Wim Nijland, e-mail wim.nijland@hetnet.nl en tel. 0318-301049.

Pastoraal werkers:

Ds. A.T. van Blijderveen; mail: dsvanblijderveen@gmail.com; tel. 0318-306247 
Kerkelijk werker M. den Toom; mail: kerkelijkwerker@sionskerkveenendaal.nl   tel. 06-31397446

Vertrouwensperso(o)n(en):

Positie van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een vrouw of man met een onafhankelijke neutrale positie die het vertrouwen geniet van zowel kerkleden als de kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij / zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan.

Taken van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon in de kerk heeft in eerste instantie taken die liggen op het gebied van veiligheid in de kerk. Zij / hij adviseert de melder over eventuele vervolgstappen. Indien gewenst begeleidt zij / hij de melder daarbij. Ook kan je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties.

De vertrouwenspersoon kan ook een rol vervullen op het gebied van preventie: het creëren en behouden van een veilige omgeving. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwerp op de agenda zetten van de kerkenraad of, eventueel samen met andere betrokken kerkleden, uitvoering geven aan het Stappenplan ‘Een veilige kerk’.

Hoewel de taak van de vertrouwenspersoon in de kerk in eerste instantie ligt op veiligheid in de kerk kan zij ook benaderd worden met vragen of meldingen over misbruik in familie of gezinsverband. Van belang is dat een vertrouwenspersoon de grenzen en mogelijkheden kent en doorverwijst naar andere instantie

Marja en Teus van de Lagemaat. mail: Vertrouwenspersoonsionskerk@gmail.com

Vormen van pastoraat

Pastoraat wordt vaak in verband gebracht met het huisbezoek. Uiteraard kent ook onze wijkgemeente het huisbezoek, maar er zijn meerdere (georganiseerde) vormen van pastoraat in onze gemeente. Hieronder wordt een overzicht gegeven.

Pastoraal huisbezoek

Het huisbezoek is de ‘klassieke’ vorm van pastoraat. Meestal werken wij in tweetallen en wordt u thuis bezocht. Met u spreken we over uw persoonlijke situatie, uw geloofs- en gemeenteleven. Met u wordt gebeden en Bijbel gelezen. Het huisbezoek is nadrukkelijk bedoeld om u te bemoedigen in het geloof, om samen te zoeken naar God en Zijn plan met ons leven.

Pastoraat aan ouderen en zieken

Ouderen in de gemeente (75+ jaar) worden bezocht door ds. A.T. van Kerkelijk werker Maarten den Toom en ds. P. Hoogendam leggen met name bezoek af bij ziekte en overlijden.

De verdeling 75+ is als volgt gemaakt. Sectie 1 t/m 5 vallen onder verantwoordelijkheid van Ds. van Blijderveen en 6 t/m 12 onder kerkelijk werker Maarten den Toom. Sectie-straat indeling kunt u onder aan deze pagina vinden

Hervormde vrouwendienst (HVD)

Aan elke sectie zijn enkele HVD-dames verbonden. Zij bezoeken gemeenteleden die zich nieuw in de wijk vestigen, ouderen rond hun verjaardag, gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis komen en in andere bijzondere situaties. Ook werkt de HVD mee aan de ouderenactiviteiten binnen de gemeente.

Kringen: omzien naar elkaar

Pastoraat is eigenlijk een taak van elk gemeentelid. Het omzien naar elkaar en het bemoedigen van elkaar in het geloof horen bij een leven met God. Op (bijbel)kringen leren mensen elkaar in klein verband beter kennen en kunnen met elkaar meeleven. U bent hartelijk welkom op een van de kringen. Kom gerust eens vrijblijvend kijken. De meeste kringen publiceren hun eerstvolgende bijeenkomst in het kerkblad en de Weekbrief.

Ook in het persoonlijk contact binnen de kerk of in uw woonomgeving kan elk gemeentelid, hoe klein ook, pastoraal bezig zijn. De kerkenraad en overige pastorale werkers kunnen immers niet van alle noden op de hoogte zijn. Het is belangrijk dat wij omzien naar elkaar.

Indeling pastorale secties

De wijkgemeente is verdeeld in 12 secties van elk ongeveer 70 pastorale eenheden. Deze worden bezocht door pastorale teams, bestaande uit een ouderling en een bezoekbroeder of bezoekzuster, of door een team van een bezoekbroeder en een bezoekzuster. Naast een aantal straten binnen de wijkgrenzen van de Sionskerk heeft elk team ook een aantal gemeenteleden die buiten de geografische wijk wonen of zelfs buiten Veenendaal die het lidmaatschap van onze wijkgemeente kozen. Minimaal eens in de twee jaar wordt een bezoek afgelegd; op verzoek kan dit vaker plaatsvinden.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

CLICK OP ONDERSTAANDE LINK VOOR ALLE VRIJWILLIGERS EN AMBTSDRAGERS IN HET PASTORAAT.

Lijst pastorale vrijwilligers per sectie juni 2021.pdf

 

 

 

 

 

 

 

VOOR EEN WEERGAVE VAN DE STRAATINDELING PER SECTIE CLICK OP ONDERSTAANDE LINK

Straten indeling Sionskerk juni 2021.pdf

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: