Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Trouwen

Het huwelijk staat in de Bijbel hoog genoteerd. Dit verbond van liefde en trouw tussen mensen is een afschaduwing van Gods verbond met mensen. We hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met deze mooie gave van God, die ondanks de zondeval, toch gebleven en gegeven is.

We zullen het huwelijksverbond niet breken. Wanneer publiekelijk voor en door de overheid een huwelijk gesloten is, kan daarna dit huwelijk bevestigd en ingezegend worden in de gemeente. Gehuwden hebben de roeping om rein met elkaar om te gaan en elkaar bij te staan tot de zaligheid van elkaar.

Zegenen van andere levensverbintenissen

Samenwonen

Wie samenwoont met de intentie lijf en leven met elkaar te delen, grijpt op een huwelijk vooruit. Het huwelijk is een door God gegeven samenlevingsvorm.

Alleen binnen de bescherming van de huwelijksbelofte van trouw kan seksualiteit tussen man en vrouw ten volle beleefd en tot haar recht komen.

Een huwelijk is een verbintenis met een officieel, publiek karakter (wordt gesloten in het openbaar, ten overstaan van getuigen en in het openbaar in de kerk bevestigd).

Samenwonenden die na verloop van tijd willen overgaan naar een huwelijk, worden pastoraal begeleid. Het pastorale traject is er op gericht dat samenwonenden

  1. tot het inzicht komen en erkennen, dat hun doen en laten in het samenwonen niet in overeenstemming is geweest met Gods wil,
  2. het verlangen hebben de weg van Gods geboden te gaan en
  3. dat concreet inhoud geven door tot aan het huwelijk een periode niet samen te wonen.

Echtscheiding

Wie getrouwd is, heeft beloofd elkaar trouw te blijven, ook al is de liefde op. Een huwelijk is een afspiegeling van Gods verbond. Wie een huwelijk breekt, roept de gedachte op dat ook Gods verbond te breken is.

Dit ligt bij onze God heel scherp: God haat echtscheiding staat er letterlijk in Mal. 2:14 - 16.

Echtscheiding past dus niet bij de stijl van het Koninkrijk van God. De pastorale hulp vanuit onze gemeente zal erop gericht zijn te zoeken op welke wijze een echtscheiding voorkomen wordt.

Hertrouwen na echtscheiding

Bij een echtscheiding is het voor mensen over en uit. Dat is het in Gods ogen niet. God is gericht op het herstel van het verbond, ook tussen mensen, het komen tot verzoening, het opnieuw beginnen.

Een huwelijk is voorbij, wanneer een man/vrouw overleden is. Bij seksueel overspel wordt het huwelijksverbond gebroken door ontrouw. In situaties waarin een huwelijk gebroken is en herstel van de huwelijksrelatie niet meer mogelijk blijkt, is hertrouwen niet vanzelfsprekend. In een pastoraal traject kan de mogelijkheid tot hertrouwen onderzocht worden.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: