Sionskerk, A. van Ostadelaan 78, Veenendaal - Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van de Sionskerk.

Onze dienst in de Sionskerk

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze kerkdienst. Graag vertellen wij daar wat meer over en nodigen u van harte uit om eens een dienst mee te maken. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en de middagdienst start om 17.00 uur.

Aan het begin van de dienst komt een deel van de kerkenraad binnen. Een ouderling doet enkele mededelingen en we zingen een intochtslied. Daarna neemt de predikant de dienst over.

Tijdens onze diensten worden er psalmen en geestelijke liederen gezongen. De psalmen worden oud- of nieuw berijmd gezongen. De liederen komen uit het Liedboek voor de kerken (versie 1973) en uit diverse bundels. In de ochtenddienst er een muziekgroep die haar medewerking verleend aan de begeleiding naast het gebruikelijke orgel.

Kinderen in de basisschoolleeftijd gaan voorafgaand aan de preek naar de Kinderkerk (4-9 jaar) of Cornerstones (10-12 jaar). Voor zij vertrekken naar hun eigen ruimtes zingen we met elkaar een kinderlied.

Wanneer er een bijzondere dienst is ontvangt de gemeente een gestencilde liturgie, waarbij het kinderlied is opgenomen.

Wat betreft de Bijbelvertaling gebruiken we de HSV (Herziene Statenvertaling).

Na de preek wordt voorafgaande aan het gebed stilgestaan bij de gemeenteleden waarvoor voorbede zal worden gedaan. We hechten er namelijk zeer aan om met elkaar mee te leven en te ondersteunen in moeilijke en vreugdevolle momenten.

Na het afsluitend gebed komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.

Tijdens het voorspel voor de slotzang wordt er gecollecteerd. Bijdragen worden gevraagd voor het werk in de eigen gemeente en voor doelen in Nederland en daarbuiten. We merken ook daarin een warme betrokkenheid op situaties die onze ondersteuning nodig hebben.

De slotzang wordt staande gezongen.

Nadat de voorganger de zegen uitgesproken heeft neemt de ouderling van dienst met een handdruk de verantwoording voor de gemeente weer over.

In de consistorie sluit de ouderling van dienst af met een gebed.

Na afloop van de dienst staan leden van het gebedsteam klaar om met individuele gemeenteleden, die daar prijs op stellen, te bidden. Op deze wijze kunnen persoonlijke zorgen en vreugden gedeeld worden.

Regelmatig ontmoeten de gemeenteleden elkaar na de ochtenddienst bij het koffiedrinken en is er gelegenheid tot persoonlijk contact.

Kerkdienst (terug)luisteren?

Live Archief

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: